Tema: Finans

Finans person som står ensam.

Cybersäkerhet inom finansbranschen

Banker och försäkringsbolag möter dagligen cyberrisker som innebär stora risker och kostnader.

Hoten mot finanssektorn

Det största hotet mot finanssektorn kommer från IT-brottslighet, men sektorn är också utsatt för andra betydande IT-hot. Ekonomisk vinning är fortfarande det vanligaste motivet bakom dataintrången. De intrång som är vanligast är mot webbapplikationer och obehörig användning medan fysiska attacker mot ATM-maskiner har minskat.

IT-attacker mot den finansiella sektorn kan orsaka stora förluster för företag, men kan också få konsekvenser för viktiga tjänster som sektorn tillhandahåller. Stora it-attacker mot finanssektorn kan i värsta fall leda till förlust av förtroendet och påverka den finansiella stabiliteten i Sverige.

IT brotslighet inom finanssektorn

Finanssektorn står inför ett mycket högt hot kring den utbredda IT-brottsligheten. Den IT-brottslighet som drabbar sektorn blir alltmer komplex och sofistikerad. Avancerade cyberbrottslingar blir alltmer målinriktade i sina attacker.

Finans och bank sektorerna har en hög och växande nivå av IT-system, applikationer och programvara. Ökad användning i nätverk och den accelererande kommersiella användningen av innovativ teknik som Internet of Things (IoT) och artificiell intelligens (AI) kommer att medföra ökade risker för cyberattacker.

Myndighetskrav och certifieringar inom finansbranschen

Det finns flera olika krav främst Finansinspektionens föreskrifter men även EBA’s regleringar (European Bankking Authority), CROE (Cyber resilience oversight
expectations), GDPR, PSD2, Säkerhetsskyddslagen och NIS. För den som jobbar inom den här sektorn krävs ofta certifieringar som CISM, CISSP, CISA, CRISC, CEH och OSCP.

Läs artiklar och nyheter kring datasäkerhet inom finansbranschen.