Tema: Offentlig sektor

Cybersäkerhet inom offentlig sektor

I Sverige har vi sett flera incidenter, såsom attacken mot Transportstyrelsen där känslig information oavsiktligt lämnades ut, vilket visar på betydelsen av god informationssäkerhet.

Globalt sett har attacker som WannaCry och NotPetya skapat kaos genom att kryptera organisationers data och kräva lösen för att återställa tillgången till offren.


Det ryska hotet mot svenska myndigheter

Det ryska hotet mot svenska myndigheter inom cyber området är en betydande fråga som bör tas på största allvar. Ryssland har visat både förmågan och viljan att genomföra cyber operationer mot olika länder, och Sverige är inget undantag. Detta är särskilt relevant i ljuset av Sveriges geopolitiska position och dess nära relationer med EU och NATO.

Karaktären av det ryska hotet

Avancerade Persistenta Hot (APT): Ryssland är kända för att använda APT-grupper, som är sofistikerade och har som mål att kontinuerligt infiltrera och övervaka mål-nätverk över långa perioder.

Desinformation och psykologiska operationer: Ryssland har också använt cyberkapaciteter för att sprida desinformation och påverka den allmänna opinionen i andra länder, vilket kan påverka nationella säkerhetsintressen.

Målriktade cyberattack kampanjer: Svenska myndigheter kan bli mål för riktade cyberattacker som syftar till att stjäla känslig information, störa offentliga tjänster eller underminera förtroendet för regeringen.


Förebyggande åtgärder

För att förhindra sådana attacker är det nödvändigt för IT-ansvariga att:

Utbilda anställda: Många attacker börjar med en enkel phishing-e-post. Regelbunden utbildning om säkerhetsrisker kan minska chanserna för framgångsrika attacker.

Uppdatera och säkerhetskopiera system: Regelbundna uppdateringar och säkerhetskopieringar av viktig data kan förhindra dataförlust vid en attack.

Implementera starka säkerhetsprotokoll: Användning av brandväggar, antivirusprogram och andra säkerhetsverktyg är avgörande för att skydda myndigheter och kommuner.

Förstärkt cybersäkerheten: Stärk grundläggande cyberågärder, inklusive kryptering, nätverkssegmentering och regelbunden säkerhetsgranskning.

Samverka: Samarbete med andra nationer och internationella organisationer för att utbyta information om hot och bästa praxis.

Övervakning och respons: Etablera robusta övervaknings- och responsmekanismer för att snabbt identifiera och hantera intrång.


Reaktionsstrategier efter en attack

Om en attack inträffar, är det viktigt att:

Snabbt identifiera och isolera problemet: Detta förhindrar att skadan sprider sig.

Kommunicera öppet och transparent: Informera berörda parter om attacken och vad som görs för att åtgärda situationen.

Utvärdera och förbättra datasäkerheten: Efter en attack bör man utvärdera säkerhetsprotokollen och göra nödvändiga förändringar för att förhindra framtida incidenter.