Tema: Fastighet

Fastigheter - en bild på byggnader

Cybersäkerhet inom fastighetsbranschen

I takt med att fastighetsbranschen blir allt mer digitaliserad vilket leder till ökade risker för cyberattacker och ökar behovet av robust cybersäkerhet. Fastighetsägare står inför unika utmaningar när det gäller att skydda sina byggnader och system mot cyberhot. Detta omfattar allt från basala IT-system till mer avancerade lösningar som smarta byggnadsteknologier.

Risken för cyberattacker i fastighetssektorn: Hur vanligt är det med cyberhot i fastighetsbranschen?

Med införandet av IoT-enheter (Internet of Things) i fastighetsförvaltning, som smarta termostater och tillgångskontrollsystem, har attackytan för potentiella cyberattacker utvidgats avsevärt. Dessa system, om de inte är ordentligt säkrade, kan bli inkörsportar för cyberangripare att komma åt känslig information eller störa byggnadens funktioner.

Skydda fastighetstransaktioner och kunddata

Skydd med kryptering, regelbunden säkerhetsrevision och utbildning av personal som grundläggande komponenter i en effektiv cybersäkerhetsstrategi.

Steg för steg: Så här skyddar du dig mot cyberhot

Riskbedömning och policyutveckling: Första steget för en fastighetsägare är att göra en grundlig riskbedömning av sina fastigheter. Detta inkluderar att identifiera vilka system som är kritiska och vilka potentiella hot som kan påverka dem. Utifrån denna bedömning kan en skräddarsydd cybersäkerhetspolicy utformas.

Se till att uppdatera och säkra dina system: Regelbundna uppdateringar av mjukvara och hårdvara är avgörande. Detta innefattar även IoT-enheter och sårbarheter i smarta byggnadsteknologier Säkerställ att alla system är uppdaterade med de senaste säkerhetspatcharna.

Stärk kontinuerligt din nätverkssäkerhet: Använd starka lösenord och regelbunden lösenordsbyte. Implementera brandväggar och intrusion detection systems (IDS) för att övervaka och skydda nätverkstrafik.

Datakryptering: Viktig information bör krypteras både under lagring och överföring och att du använder 2 faktors autentisiering. Detta minskar risken för att data blir läslig och användbar vid en eventuell dataintrång.

Användarutbildning: Utbilda personalen om grundläggande cybersäkerhet. Många cyberattacker börjar med ett enkelt phishing-mail eller genom att utnyttja anställdas brist på medvetenhet.

Samarbete med säkerhetsexperter: Fastighetsägare bör överväga att arbeta med cybersäkerhetsexperter som kan erbjuda djupare expertkunskap och stöd i att utveckla och implementera säkerhetsstrategier.