Tema: Forensic

Vad är forensic?

Forensic är en term som används för att beskriva vetenskapliga metoder och tekniker som används för att samla, bevara och analysera bevis i samband med brott och rättsliga frågor. Ordet ”forensic” kommer från det latinska ordet forensis: offentlig  eller offentlig diskussion.

En relevant och modern definition av forensisk är: relaterad till, använd i, eller lämplig för en domstol. Alla vetenskaper som används för lagens syften är forensiska vetenskaper. De forensiska vetenskaperna används över hela världen för att lösa civila tvister, för att rättvist tillämpa brottslagar och statliga regleringar, samt för att skydda folkhälsan.

Forensiska vetenskapsmän kan vara inblandade när som helst ett objektivt, vetenskapligt analys behövs för att hitta sanningen och söka rättvisa i en rättslig process. Begreppet forensic översätts på svenska som rättsmedicinskt och handlar om att säkra upp bevisföring och förebygga brottslighet och i alla tvister där bevis lagras digitalt.

Hur används forensic inom cyber?

Inom cyberområdet och IT-säkerhet är forensic ofta förknippat med undersökningar av digitala enheter och system för att upptäcka och bevisa brott som hacking, intrång och kriminalitet som rör datorer och nätverk. Forensisk undersökning inkluderar också processer som att säkerställa integriteten av digitala bevis, samt återställa och dekryptera data.

Forensic inom cyberområdet handlar ofta om att samla in, analysera och rapportera om data på ett sätt som är accepterat från ett juridiskt perspektiv.

SOC är en förkortning som står för Security Office Center. Istället för att fokusera på att utveckla säkerhetsstrategier, designa säkerhetsarkitektur…